REGULAMIN

REGULAMIN


Spis treści:

 1. Informacje ogólne
 2. Wykorzystywanie zdjęć i opisów towarów
 3. Sprzedaż
 4. Płatności
 5. Dostawa towaru
 6. Gwarancja i reklamacja
 1. Informacje ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży przez system zamówień internetowych zamieszczony pod adresem internetowym www.hurtownia24.pl.

 1. Sprzedaż w hurtownia24.pl prowadzona jest wyłącznie dla zarejestrowanych firm. W systemie hurtownia24.pl nie prowadzimy sprzedaży dla klientów detalicznych.
 1. Sprzedaż w hurtownia24.pl prowadzona jest przez firmę Netstone s.c. z siedzibą w Głogowie (67-200) przy ulicy Kołłątaja 18,  zwaną dalej Sprzedawcą. Jednocześnie Sprzedawca oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą pod numerem NIP 6931932499 i jest uprawniony do zawierania umów sprzedaży na odległość.
 1. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest jednoznaczne z oświadczeniem, że zapoznał się z Regulaminem i że zobowiązuje się go przestrzegać.
 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w każdym czasie i podania ich treści do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronach hurtownia24.pl.
 1. Wykorzystywanie zdjęć i opisów produktów
 1. Zdjęcia i opisy produktów zamieszczone na tej witrynie internetowej podlegają prawom autorskim.
 1. W przypadku wykorzystywania zdjęć i opisów bez wyraźnie udzielonej zgody będziemy dochodzić swoich praw na drodze sądowej.
 1. Firma Netstone s.c. będąca właścicielem zawartych na tej stronie materiałów, zastrzega sobie prawo do odmowy zgody na wykorzystywanie zdjęć i opisów produktów.
 1. Sprzedaż
 1. Wszystkie ceny podane w hurtownia24.pl są cenami netto, wyrażonymi w złotych polskich. Do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT. Dokładna wartość zamówienia jest podana w podsumowaniu zamówienia.
 1. Ceny na oferowane towary znajdują się w udostępnionych do pobrania cennikach. Od cen hurtowych może zostać udzielony rabat.
 1. Do wartości zamówionych przez Kupującego produktów Sprzedawca doliczy koszty transportu.
 1. Stan dostępności oferowanych towarów jest pokazany przy każdym z towarów poprzez oznaczenie graficzne. W wyniku indywidualnych ustaleń między Kupującym i Sprzedającym wpłata za zamówienie może zostać dokonana w momencie informacji o skompletowaniu towarów do wysyłki. Kupujący może również wybrać zapłatę przy odbiorze przesyłki. 
  Nie udzielamy informacji co do terminu dostępności towarów, które aktualnie mają status "brak". Nie jest to możliwe ze względu na różne czasy produkcji i dostaw od producentów.
 1. Jeżeli wszystkie towary niezbędne do realizacji zamówienia są dostępne w magazynie Sprzedającego, wysyłka jest realizowana w ciągu 2-7 dni roboczych.
  Produkty, które są niedostępne są usuwane z zamówienia i należy zamówić je ponownie.
 1. Płatności i konto
 1. Płatność za złożone zamówienia można uregulować jako:

- przedpłata na konto,
- pobranie przy odbiorze
- płatność odroczona jeśli został przyznany kredyt kupiecki
- wygodnym systemem SolexPay z odroczeniem 14 lub 30 dni

 1. Kupujący posiadający sklep stacjonarny, który dokonał trzech prawidłowo opłaconych zamówień (przedpłaty lub pobrania) może uzyskać kredyt kupiecki.
 1. W przypadku nieterminowych płatności lub przekroczenia udzielonego terminu płatności o 10 dni kredyt kupiecki może zostać anulowany.
 1. Konta z których w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie został dokonany żaden zakup mogą zostać uznane za nieaktywne i dezaktywowane.
  Ponowna aktywacja konta odbywa się po wniesieniu opłaty 300,00 zł netto na podstawie wystawionej faktury proforma.
 1. Dostawa towaru
 1. Zamówiony towar dostarczany jest metodą wybraną w zamówieniu przez Kupującego. Koszt dostawy znajduje się w polu wyboru oraz w podsumowaniu zamówienia.
 1. Wraz z zamawianymi towarami, sprzedający dołącza dokument wydania zewnętrznego, a faktura VAT jest do pobrania w panelu klienta.
 1. Kupujący po otrzymaniu dostawy w ciągu 3 dni roboczych zobowiązany jest sprawdzić zgodność dostawy ze składanym zamówieniem i zgłosić uwagi/nieprawidłowości. Po tym czasie uznaje się, że dostawa została zrealizowana prawidłowo.
 1. Gwarancja i reklamacja
 1. Netstone odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktu, jeżeli wada taka zostanie stwierdzona przed upływem 1 roku od daty wydania produktu Kupującemu. Roszczenie o usunięcie lub wymianę produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.
 1. W przypadku stwierdzenia wady należy złożyć zgłoszenie i postępować zgodnie z otrzymaną od Sprzedawcy odpowiedzią.
 1. Zgłoszenie reklamacji może nastąpić w formie pisemnej (na adres siedziby firmy) bądź w formie elektronicznej (na adres: biuro(at)hurtownia24.pl).
 1. Przed złożeniem zgłoszenia należy sprawdzić produkt. Produkty niesprawdzone przed zareklamowaniem, a zgłoszone i wysłane do reklamacji, będące sprawnymi odsyłane będą na koszt Kupującego.
 1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
 1. a) dane kontaktowe klienta: nazwa firmy, imię i nazwisko osoby kontaktowej, telefon kontaktowy, e-mail kontaktowy,  adres odbioru dostawy
 1. b) dane reklamowanego produktu: producent, model/kod produktu, ilość sztuk, opis problemu i data stwierdzenia usterki/wady
 1. c) dane określające datę wydania produktu Kupującemu: numer faktury zakupu, data otrzymania towaru, w przypadku dalszej odsprzedaży klientowi detalicznemu paragon lub inny otrzymany od reklamującego produkt klienta dowód zakupu
 1. Kupujący wysyła reklamację na własny koszt. Sprzedający odsyła reklamowane produkty na własny koszt.
 1. Reklamowany produkt powinien zostać zapakowany w sposób zapewniający jego bezpieczny transport do Sprzedającego. Zalecamy zapakowanie reklamowanego produktu w oryginalne opakowanie dostarczone w momencie zakupu. Produkty odesłane bez pudełka po wymianie odsyłane są również bez pudełka.
 1. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 14 dni od otrzymania odesłanych produktów.
 1. Po sprawdzeniu produktów przez serwis ustalany jest z Kupującym sposób realizacji reklamacji, spośród dostępnych metod:
 1. a) naprawa produktu
 1. b) wymiana produktu na taki sam nowy, wolny od wad
 1. c) w przypadku produktów wycofanych ze sprzedaży wymiana na produkt nowy, wolny od wad zbliżony właściwościami oraz ceną do reklamowanego
 1. d) korekta faktury zakupu
 1. Kupujący zostanie powiadomiony o decyzji reklamacyjnej  pisemnie (e-mailowo) lub telefonicznie oraz otrzyma dokument z informacją o sposobie realizacji reklamacji.
 1. W przypadku nieodebrania przez klienta produktu reklamowanego (dotyczy także produktu, który został uznany jako reklamacja niezasadna), Sprzedający wezwie Kupującego do odbioru produktu w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Jeżeli po tym terminie Kupujący nie odbierze produktu, zostanie on przekazany do utylizacji.

 
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 roku.

© SolEx B2B